„Umelec má  byť cieľavedomý, ale nie sebavedomý. Ak považujem za pravdivé Ruskinove slová, že vkus je mravnosť – a ja im verím – potom sebavedomie býva často synonymom pýchy. A pyšný človek nie je ani vkusný, ani mravný“

"An artist should be single-minded, but not self-confident. if we believe Ruskin`s words stating, that a good taste is morality, are true - and I do - then self-confidence is often a synonym of conceit. A conceited man neither has good taste, nor is he moral."

 

„Mať ako umelec vieru v seba znamená veriť, že to, čo som vytvoril, môžem sám, alebo iný urobiť aj lepšie. Len takto sa nestane viera vo vlastné schopnosti obmenou namyslenosti.“

"To be an artist believing in himself, means to know, that what I have created, can I myself, or anyone else, make even better. In this way only, the belief in own abilities does not become a modification of conceit."

 

Martin Martinček, Marián Pauer, "Ako sa krúti svet"

"How the world turns round"

Kontakt

Yvona Púčiková